Sorry, you need to install flash to see this content.


Materská škola

 

Zápis detí do MŠ 2015

 


Základné identifikačné údaje o materskej škole

 

Názov organizácie:

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Vydrany

Óvoda – Hodos

 

Kontakt /adresa, telefón, e-mailová adresa/:

930 16 Vydrany č. 314

031/552 38 60

gaaladriana76@gmail.com

 

Zriaďovateľ:

Obec Vydrany

 

Riaditeľka:

Mgr. Adriana Gaál

 

 

Personálne obsadenie materskej školy

 

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Adriana Gaál

Zuzana Horváthová

Bc. Andrea Csongová

Mgr. Alexandra Ághová

 

 

http://vydrany.sk/files/7x_kolektiv.jpg

 

Prevádzkový zamestnanec:

Hodossyová Estera - upratovačka 

 


 
 
 
 
Prevádzka materskej školy

Počas pracovných dní materská škola je v prevádzke

od 6.45 hod. do 16.30 hod.

 

 

Profilácia materskej školy

 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Vydranoch je predškolské zariadenie poskytujúce celodenné a poldenné predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku od troch do šiestich rokov, ako aj pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poslaním materskej školy je dopĺňať rodinnú výchovu a odborným pedagogickým prístupom s využívaním edukačných aktivít rozvíjať osobnostné kompetencie detí v oblasti kognitívnej, emocionálnej, somatickej a sociálnej. Výchovno-vzdelávací proces obohacujeme o nové prvky, formy a metódy výchovnej práce, nadštandardné aktivity a tým kultivujeme detskú osobnosť podľa individuálnych predpokladov. Využívaním vlastného školského programu ,,Hľadači pokladov“ pripravujeme deti na bezproblémový vstup do základnej školy. Výchovná činnosť a edukačné aktivity sú zamerané na rozvíjanie komunikačných kompetencií a pestovanie lásky k materinskému jazyku, na poznávanie a ochranu životného prostredia, na rozvíjanie prosociálneho správania,  na vytváranie poznatkov a zručností v oblasti zdravého životného štýlu a na rozvíjanie individuality a kreativity.

Materská škola v súčasnosti je dvojtriedna s veľkým školským dvorom, slúžiacim na rozvíjanie pohybových zručností a zvyšovanie fyzickej zdatnosti detí. V školskom roku 2014/2015 materskú školu navštevuje 41 detí. Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú štyri kvalifikované učiteľky.

 

 


 

 

 

 

Rozdelenie tried

 

 

Trieda

 

Vekové zloženie tried

 

Učiteľky

 

 

1.

 

BYSTRÉ JAŠTERIČKY

 

 

3-5 ročné deti

počet detí: 21

Mgr. Adriana Gaál

triedna učiteľka

 

Mgr. Alexandra Ághová

 

 

 

 

2.

 

 

 

KRTKOVIA

 

 

 

4-6 ročné deti

počet detí: 20

Zuzana Horváthová

triedna učiteľka

 

Bc. Andrea Csongová

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad o usporiadaní denných činností v MŠ

 

Denný poriadok

 

6.45 – 9.00 hod.

- otvorenie MŠ, schádzanie detí

- hry a hrové činnosti

- spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

- pohybové a relaxačné cvičenia

9.00 – 9.30 hod.

- osobná hygiena, desiata

9.30 – 11.45 hod.

- edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hodobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej atď. oblasti

- pobyt vonku - vychádzka, pohybové aktivity na školskom dvore

11.45 – 12.15 hod.

- osobná hygiena, obed

12.30 – 14.30 hod.

- osobná hygiena, odpočinok

14.30 – 15.15 hod.

- pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena, olovrant

15.15 – 16.30 hod.

- hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené

-hodnotenie dňa

 

 

 

 

Sviatky, plánované akcie a

činnosti v školskom roku

2014/2015

 

 

JESEŇ

 

AKTIVITA

TERMÍN

„Moja obľúbená hračka“

- dieťa si donesie do školy svoju obľúbenú hračku

September

„Vtáky naše - kam letíte?“

- turistická vychádzka do blízkeho prírodného okolia, priame pozorovanie vtákov

September

„V zdravom tele zdravý duch“

- pravidelne realizovať pobyt vonku, naplánovať pohybové aktivity

- utvárať pozitívne postoje k svojmu zdraviu, realizovať činnosti smerujúce k prevencii obezity detí

September - November

„Dary polí a záhrad“

- realizácia úloh, ktoré vyplývajú z projektu, tvorivé dielne (zbierať jesenné plody, gaštany, listy, výstava zvláštnych tvarov zeleniny, navliekať suché listy a pod.)

Október

„Medzinárodný deň hudby“

- cieľom je propagovať a lepšie poznať hudobné umenie, podporovať mier a priateľstvo medzi národmi a vzájomné uznať estetické hodnoty

- aktivity zamerané na rozvoj hudobnej tvorivosti, estetického cítenia a prežívania hudobných skladieb pre deti

1. október

„Svetový deň úsmevu“

-„smajlík“- symbol šťastia a dobrej vôle, tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími

3. október

„Svetový deň ochrany zvierat“

- cieľom je zdôraznenie práva zvierat na citlivé zaobchádzanie a vhodné podmienky na žitie, deň je oslavou života zvierat, ich nezastupiteľnej úlohy v našom živote, oslavou vzťahu medzi ľuďmi a ríšou zvierat

4. október

„Zdravá výživa“

- príprava ovocných a zeleninových šalátov, denné zabezpečovanie pitného režimu pre deti v triedach v spolupráci so školskou jedálňou

Október

„Svetový deň umývania rúk“ - Máme čisté ruky

- Svetový deň umývania rúk vyhlásila a podporuje UNICEF od roku 2008. Deň je výzvou na zlepšenie hygieny rúk. Cieľom je zvýšenie povedomia o význame správneho a hlavne pravidelného umývania rúk mydlom.

15. október

„Medzinárodný deň stromov“

- zámerom je, aby si deti uvedomili estetickú, psychologickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tak tento deň zasadením nového

20. október

„Oberačke hrozna“

- exkurzia  - Vinohrad

September - Október

„Oslava menín a narodenín“

- pri oslavách využívať ovocie a ovocné nápoje

priebežne p. celého šk. r.

„Halloween Party“

- spoločné práce detí s rodičmi, výstava tekvíc

Október

„Jeseň pani bohatá“

- vychádzka do prírody, objavovanie lesa

November

„Šarkan letí vysoko“

- výroba šarkanov z ovocia, zeleniny a iných prírodných materiálov

- branná vychádzka do prírody, púšťanie šarkana

November

„Prišla jeseň do záhradky“

- zapájanie detí do činnosti pri jesenných prácach na školskom dvore – hrabať lístie, úprava školského dvora

Október - November

„Starostlivosť o kútiky živej prírody v triedach a na chodbách“

- korytnačka, izbové rastliny

pravidelne počas celého šk. roka

„Príroda zaspáva“

- turistická vychádzka – pozorovanie zmien v prírode, priame pozorovanie voľne žijúcich zvierat

- podpora fyzického a duševného zdravia detí, pôsobiť v oblasti environmentálnej výchovy

November

„Pamiatka zosnulých“

- návšteva cintorína

Október - November

„Vianočná pohľadnica“

- 11. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže – odoslať práce detí MŠ

03. november

 

 

 

ZIMA

 

AKTIVITA

TERMÍN

„Mikulášska čižma“

- mikulášska nádielka pre detí materskej školy na školskom dvore

December

„Od Lucie do Vianoc“

- pečenie medovníkov, posedenie pri vianočnom stromčeku

December

„V divadle“

- zúčastniť sa na divadelnom predstavení v DS, podľa aktuálneho programu kultúrneho strediska

December

„Slávnostné očakávanie Vianoc“

- besiedka s rodičmi, prezentácia hudobno-literárneho predstavenia detí

- výtvarné, kreatívne aktivity s rodičmi – zhotovenie vianočných ozdôb,  ikebán, pečenie van. rožok, zdobenie medovníkov a vianočných figúr zo sadry

- kultúrny program v kultúrnom dome – vystúpenie detí MŠ

December

„Zima očami detí“

- výstavka detských prác, výzdoba interiéru

December

„Zimné radovánky“

- stavanie snehuliaka – súťaž o najväčšieho snehuliaka, guľovačka, hra so snehom, zimné športy, sezóne práce - lopatovanie

December - Január

„Vtáky v zime“

- starostlivosť o vtákov, inštalovanie vtáčích búdok, kŕmenie vtáčikov v zimnom období

Január - Február

„Volá nás škola“

- návšteva v miestnych základných školách, oboznámenie s priestormi ZŠ a spôsobom učenia sa detí v 1. ročníku, spoločné popoludnie, hra so žiakmi

Január

„Budem prvákom“

- slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ, účasť učiteliek na zápise

Február

„Fašiangy prichádzajú“

- fašiangový karneval pre deti, šišky, čaj

Február

„Slovensko – moja vlasť“

- práca s mapou, prezeranie pohľadníc, fotiek, populárno-vedecký film, IKT

Február

„Vydrany – moja dedina“

- prechádzka v dedine – miestne významné budovy, staré budovy, kultúrno-historické pamiatky

- exkurzia na OÚ

- vytváranie pohľadníc dediny, miestne simboly

Február

 

 

JAR

 

AKTIVITA

TERMÍN

„Mám básničku na jazýčku“

- výstavky obľúbených kníh v triedach, čítanie deťom počas voľných chvíľ, poézia, bájky, umelecko-náučná literatúra, komunikačné médiá

- návšteva Žitnoostrovskej knižnice, beseda s pracovníkmi knižnice, prezeranie kníh, vzbudiť u detí záujem o knihy

Marec

„Spomienková oslava na 15. marca 1848“

- maďarská hymna, pochod, folklórne tance, piesne, ľudové hry a pod.

Marec

„Zvieratká a ich mláďatá“

- exkurzia – hospodársky dvor

Marec

„Medzinárodný deň lesa“

- turistická vychádzka do blízkeho lesa - cieľom je vytvorenie povedomia o význame, prínose a hodnotách lesov. Lesy tvoria elementárnu úlohu pre životné prostredie na Zemi. Sú nenahraditeľné, a preto si ich musíme chrániť.

21. marec

„Svetový deň vody“

- konkrétne aktivity, ktoré podporia informovanosť deti o nenahraditeľnom význame vody – napr. dok. filmy, besedy zameraných na ochranu tejto tekutiny a jej zdrojov a pod.

22. marec

„Ukážem čo viem“

- písanie testu školskej spôsobilosti – pod dozorom psychológa z CPPPaP

Marec

„Naša školská záhrada“

- jarné práce v školskej záhrade

- Od semienok ku rastlinke - sedenie semienok, sledovanie rastu, polievanie – zážitkové učenie

Marec - Jún

„Svetový deň divadla“

- divadlo je zdrojom zábavy, inšpirácie, informácií, poskytuje príležitosť vzdelávať sa a má schopnosť zjednotiť mnoho rôznych kultúr a národov. Pri príležitosti oslavy tohto dňa sa organizuje na MŠ divadelné akcie zamerané na propagáciu divadelného umenia.

- dramatizácia známych rozprávok, divadelné scénky, bábkové divadlo a pod.

27. marec

„Medzinárodný deň vtáctva“

- bociany, lastovičky, trasochvosty a ďalšie sťahovavé vtáky prilietajú na Slovensko zo svojich afrických zimovísk – priame pozorovanie návrat vtákov

1. apríl

„Naša Zem je guľatá“

- podporovanie ochranárskych postojov a zodpovednosti, cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

22. apríl

„Logopedické vyšetrenie v MŠ“

- diagnostikovať nesprávnu výslovnosť u detí a odporučiť rodičom  návštevu logopéda

Apríl

„Maľované vajíčko“

- Veľká noc v MŠ – ľudové zvyky, tradície

- kognitívna a prakticko-umelecká tvorivosť detí, rodičov a učiteliek v MŠ i kultúrnom dome

Apríl

„Budem požiarnikom“

- návšteva u hasičov v DS – zoznámiť deti s hasičmi, ich prácou a významom pre ľudí

Apríl

„Továreň pagáčikov“

- návšteva v Fornetti s.r.o. - zoznámenie sa s prácou dospelých, prezeranie výroby

Apríl

„Dielo tvojich rúk“

- súťažná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí

- výtvarné práce zaslať do Topoľčian

Apríl

„Záchrana osôb pri živelných pohromách, povodniach“

- 12. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave

Apríl

„V brušku mojej mamičky“

- príprava na oslavu Deň matiek, prezeranie fotiek rodiny

- besiedky pre mamičky s kultúrnym programom v kultúrnom dome a odovzdanie pripravených darčekov pre mamičky

Máj

„Bezpečnosť na ceste“

- podujatie s dopravnou tematikou – naučiť deti orientovať sa v doprave a bezpečnosti na cestách

- návšteva dopravného ihriska v Galante – utváranie poznatkov o bezpečnom správaní sa na komunikáciach a predchádzaniu úrazom a nehodám

Apríl/Máj

„Týždeň zdravia“

- kresba a maľba s tematikou zdravia, výstavka prác

- rôzne pohybové aktivity na školskom dvore

- hra na malých zdravotníkov

- svet liečivých rastlín -. ochutnávka čajov, zber a výstavka byliniek

- športový deň na futbalovom ihrisku

Máj/Jún

„Polícia očami detí“

- besiedky s policajtmi v MŠ, interaktívny program pre deti, ukážka práce psovoda so psom

Máj

„Lienka sedembodková“

- vychádzka na lúku, priame pozorovanie spôsob života chrobáčikov

Máj

„Ide, ide vláčik...“

- výlet do Komárna vlakom, prehliadka mesta

- divadelné predstavenie

Máj

„MŠ na výlete“

- návšteva v ZOO, priame pozorovanie exotických zvierat, ich spôsob života

Máj

 

 

 

LETO

 

AKTIVITA

TERMÍN

„Planéta detí“

- týždeň detských radosti k sviatku Dňa detí

- súťaže, Disco Party  na školskom dvore

Jún

„Podunajská jar“

- bábkový festival v Dunajskej Strede

Jún

„U poľovníkov“

- exkurzia do poľovníckeho domu, priame pozorovanie lesných a voľne žijúcich zvierat

Jún

„Športová olympiáda“

- podnecovať deti k pohybovej aktivite

- poskytnúť im dostatok priestoru na pohybové aktivity – beh, skok, lezenie, loptové hry a pod.

Jún

„Lúčime sa škôlka milá“

- rozlúčka s predškolákmi, slávnostné predpoludnie v MŠ, odovzdávanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania za prítomnosti rodičov i hostí

Jún