Sorry, you need to install flash to see this content.


Delegovanie člena do OkVK r. 2017

2017 September. 29 - 10:55

V zmysle §138 ods.1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.  Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. V zmysle ods.3 citovaného paragrafu oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky.  Lehota na delegovanie členov do okrskových volebných komisií je 05.10.2017 do polnoci.


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka treba doručiť na adresu :

Obec Vydrany

Námestie Svätého Štefana 71

930 16 Vydrany